620 تدریس اسلامیات و معاشرتی علوم for PTC Program-mes.